header-logo

Brukervilkår

Sist endret: 01.01.2023


Denne avtalen gjelder for bruk av Entryo.no (heretter omtalt som "Tjenesten") og alle tjenester som til enhver tid tilbys i Tjenesten, og er en bindende avtale mellom Systemsmia DA, org. 991 026 347, heretter omtalt som "Systemsmia", og den som har registrert seg som bruker (heretter omtalt som "Brukeren") av Tjenesten.

1. Generelt om avtalen

1. Denne avtalen blir regnet som akseptert og inngått når Brukeren har registrert og verifisert e-postadressen sin på nettstedet. Ikke verifisert e-postadresse blir slettet fra Tjenesten etter 48-timer.

2. Ved større endringer i avtalen vil Brukeren måtte akseptere denne på nytt for å bruke Tjenesten videre.

3. Varsler og systemmeldinger vil bli sendt til Brukerens registrerte e-postadresse. Systemsmia kan ikke stilles til ansvar for e-poster som ikke kommer frem til Brukeren.

4. Tjenesten er abonnement basert. Det er Brukerens ansvar å fornye abonnementet før det utløper. Varsel vil bli sendt på registrert e-postadresse i god tid. Ved utløpt abonnement vil publikumsdelen av tjenesten bli utilgjengelig, men brukerområdet vil ikke bli berørt, og ingen brukerdata vil bli slettet.

5. Brukeren betaler for bruk av Tjenesten forskuddsvis i henhold til de priser som er angitt på Tjenestens nettsted. Brukeren kan betale for bruk av tjenesten enten ved å benytte seg av betalingskort eller tilsendt faktura. Ved bruk av tilsendt faktura vil den bestilte tjenesten bli aktivert med en gang faktura er registrert av Systemsmia som betalt. Betaler Brukeren med betalingskort vil den bestilte tjenesten bli aktivert med en gang.

Abonnement som ikke blir fornyet innen utløpsdato vil bli stengt etter en tid. Dette vil kunne medføre begrensninger i funksjonaliteten og tilgang til Tjenesten. Brukeren vil imidlertid bli varslet på e-post i god tid før Tjenesten utløper. Bruker er da selv ansvarlig for å fornye Tjenesten.

6. Det er normalt ingen angre- eller reklamasjonsrett på Tjenesten, eller tilleggstjenester kjøpt gjennom Tjenesten.

7. Brukeren kan når som helst avslutte brukerkontoen. Dette gjøres fra brukerens personlige brukerprofil. Alle data tilknyttet Brukeren og Brukerens firmakontoer vil da bli slettet. Ønsker Brukeren å beholde data fra Tjenesten må disse lastes ned før brukerkontoen avsluttes.

8. Det er ingen bindingstid knyttet til avtalen. Den opphører når brukerkontoen er avsluttet, og alle data tilhørende Brukeren er slettet fra Tjenesten.

9. For å forbedre Tjenesten forbeholder Systemsmia seg rettet til å kunne endre vilkårene i sluttbrukeravtalen. Store endringer vil bli varslet om på nettsiden til Tjenesten minst 30 dager før endringen trer i kraft. Dersom Brukeren ikke godtar de endrede avtalebetingelsene, kan brukeren si opp avtalen med Tjenesten.

10. Systemsmia kan ikke holdes direkte eller indirekte ansvarlig for skader eller tap av kunder, fortjeneste m.m. ved bruk av Tjenesten. Systemsmias erstatningsansvar ved reklamasjon er begrenset til siste aktive abonnements gjenstående beløp.

11. Gjennom bruk av tjenesten aksepterer Kunden de gjeldene avtalevilkår.

2. Bruk av tjenesten

1. Tjenesten er en nettbasert programvare for å føre elektroniske mannskapslister, eller oversiktslister. Riktig bruk av Tjenesten gjør det mulig for Kunden å overholde byggherreforskriften § 15.

2. Som bruker av Tjenesten aksepterer du at Tjenestetilbyder vil kunne bruke tjenester levert av tredjeparter for å verifisere opplysningene du oppgir til oss og for å innhente ytterligere informasjon som er relevant for tjenesten.

3. Tjenesten benyttes hovedsakelig gjennom internett. Brukeren er selv ansvarlig for at han har en tilfredsstillende internettløsning.

4. Systemsmia gjør sitt ytterste for å håndtere person- og firmaopplysninger på en trygg måte. Systemsmia kan ikke under noen omstendigheter bruke de registrerte opplysningene til andre formål enn å utføre de tjenester som Brukeren har bestilt, samt oppgaver som er relatert til dette.

5. Systemsmia plikter å oppbevare alle registrerte data på en forsvarlig måte for å forhindre at uvedkommende får tilgang til den lagrede dataen.

6. Tjenesten er under kontinuerlig utvikling, og Systemsmia forbeholder seg derfor retten til å gjøre endringer som forbedrer Tjenesten, uten å informere Kunden om dette.

7. Filer som Brukeren laster opp i Tjenesten, må være relatert til oppgaven det er ment til, og filene kan ikke være skadelige for Tjenesten. Filene og innholdet i de kan heller ikke bryte med norsk lov.

8. Systemsmia gjør sitt ytterste for å levere en stabil og trygg tjeneste, men Systemsmia kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle feil eller mangler, tekniske problemer m.m.

10. Forhold som ligger utenfor Systemsmias kontroll, kan ikke Systemsmia stilles til ansvar for. Eksempelvis streik, lockout, krig og andre omstendigheter, politiske og offentlige bestemmelser.

3. Personvern

1. Personopplysninger blir behandlet i samsvar med den til enhver tid gjeldene personvernlovgivning.

2. Systemsmia vil behandle personopplysninger på vegne av Brukeren. Databehandleravtalen som tilbys gjelder for behandlingen av personopplysninger.

3. Brukeren er behandlingsansvarlig for egne besøkenes personopplysninger, samt de opplysninger som registreres i Tjenesten av Brukeren.

4. Brukeren har ansvar for og garanterer at Brukerens behandling av personopplysninger skjer i samsvar med den til enhver tid gjeldende personopplysningslov, herunder at de grunnleggende prinsipper for behandling av personopplysninger overholdes. Dette innebærer blant annet at Brukeren er ansvarlig for å ha gyldig behandlingsgrunnlag for alle personopplysninger som registreres i Tjenesten.

5. Brukeren er ansvarlig for alle krav fra personer som har fått sine personopplysninger registrert i Tjenesten av Brukeren.

6. Dersom Brukeren trenger personlig bistand fra Systemsmia for å oppfylle egne plikter etter personopplysningsloven, skal det sendes en skriftlig forespørsel med beskrivelse av hva forespørselen gjelder. Kostnader Systemsmia pådrar seg i forbindelse med å bistå Brukeren kan Brukeren bli fakturert for.

7. Ved vesentlig mislighold av forpliktelser etter gjeldende personopplysningslov, forbeholder Systemsmia seg retten til å avslutte avtalen med øyeblikkelig virkning.

4. Oppsigelse av tjenesten

1. Brukeren kan avslutte Tjenesten når det måtte ønskes.

2. Tilbakebetaling av forholdsmessige del av forskuddsbetalt abonnement vil ved oppsigelse av Tjenesten ikke bli refundert til kunden.

3. Brukeren kan aktivt avslutte en brukerkonto. Brukerkonto og alle tilhørende data vil da bli permanent slettet fra systemet.

4. Ved misbruk av Tjenesten eller brudd på andre punkter i denne brukeravtalen, har Systemsmia rett til umiddelbart å stenge Brukerens tilgang til Tjenesten.

Systemsmia kan kreve erstatning for dokumentert økonomisk tap (herunder, men ikke begrenset til, tap av fortjeneste, indirekte tap, konsekvenstap og andre følgekrav) som følge av Brukerens misbruk av Tjenesten.

5. Dersom Brukerens bruk av Tjenesten ansees av Systemsmia som skadelig for Tjenesten, kan Avtalen avsluttes med umiddelbar virkning.

5. Tvister

Avtalen og enhver tvist forbundet med den, er underlagt norsk rett. Dersom det oppstår en tvist mellom Partene om gyldigheten, tolkningen eller gjennomføringen av Avtalen, og tvisten ikke kan løses ved forhandlinger, skal tvisten bringes inn for de ordinære domstoler. Bergen tingrett vedtas som verneting.

Vedlegg : Databehandleravtale

Databehandleravtale kan hentes ned her.